Bezpečnost při práci 

12 základních pravidel pro bezpečnou stavbu

1. Neblbni a mysli 

Než začneš něco dělat, zamysli se nad tím, jaké to může mít následky! Neohrozíš tím sebe nebo ostatní? Soustřeď se na svou práci, ale dávej pozor i na své okolí. Nevstupuj na pracoviště pod vlivem alkoholu či drog.

2. Používej pracovní vestu, přilbu, boty

Na pracovišti vždy používej OOPP - přilba, pracovní obuv, pracovní oděv nebo vesta s reflexními prvky ve funkčním stavu. Další OOPP jako jsou rukavice, bezpečnostní brýle či štít, respirátor, sluchátka atp. používej podle prací, které děláš nebo prostředí, ve kterém se pohybuješ.

3. Jisti se ve výškách

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) a nad vodou se chraň proti pádu kolektivní ochranou (zábradlí) nebo osobní ochranou (postrojem). Práce nad vodou je vždy prací ve výškách. Zajisti prostor pod sebou (vyhrazením nebezpečného prostoru, zajištěním předmětů proti pádu atp.).

4. Nelez do nezapaženého výkopu

Nevstupuj do nezabezpečeného výkopu hlubšího než 1,5 m (v zastavěném území, 1,3 m). Nezatěžuj hranu výkopu do 50 cm od ní. Zajisti výkop, aby do něj nikdo nemohl spadnout.

5. Dávej pozor, kam šlapeš

Dávej pozor, kam šlapeš. Neseskakuj, použij žebřík nebo schůdky. Nepohybuj se v nebezpečném prostoru pracujícího stroje (max. dosah stroje + 2 m). Pokud musíš do bezprostřední blízkosti stroje, ujisti se, že o tobě strojník (řidič) ví a počkej, dokud nedokončí činnost a nedá ti znamení, že smíš vstoupit. Na strojích používej výstražné majáky.

6. Nepořádek ukliď

Udržuj na pracovišti pořádek. Materiál a vybavení skladuj tak, aby byly bezpečně dostupné a nikoho neohrožovaly.

7. Nepřibližuj se k zavěšenému břemeni

Nikdy se nepohybuj pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkosti. Potřebuješ-li s břemenem manipulovat, použij lana nebo tyče, případně vyčkej, dokud není břemeno těsně nad zemí.

8. Couvej s pípákem, jezdi s majákem

Omez couvání na minimum. Pokud musíš couvat, ujisti se, že se za tebou nikdo (a nic) nenachází. Pro zajištění bezpečného couvání, požádej o pomoc kolegu. Používej výstražné zařízení při couvání. Pravidelně kontroluj jeho funkčnost!

9. S nářadím pracuj, jak se má

Používej pouze nářadí, stroje a zařízení, které jsou v provozuschopném stavu s pravidelnou revizí/kontrolou. Používej je pouze k určenému účelu a podle návodu od výrobce. Používej předepsané OOPP.

10. Drž se dál od provozu

Při práci za provozu využij všechny možné prostředky, aby ses chránil od provozu (svodidla, stroje, materiál, dostatečný odstup). Dodržuj stanovené zásady při práci za provozu.

11. Dej si bacha v kolejišti

Při práci v provozované koleji nebo její blízkosti dbej zvýšené opatrnosti! Postupuj podle požadavků SŽ. Kde je to potřeba, zajisti bezpečnost pracoviště předsunutou hlídkou.

12. Nezapleť se do drátů

Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí dbej zvýšené opatrnosti. Ujisti se, že víš, kde se nacházejí a že je svou činností nepoškodíš.

Vyžadování a dodržování těchto pravidel = Vrátit se bezpečně domů