Certifikáty a osvědčení

Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a normativního dokumentu Rady kvality ČR „Systém managementu společenské odpovědnosti“ ČSN 01 0391.

Na základě prokázaného splnění kvalifikace dle § 53 (základní kvalifikační předpoklady) a § 54 (profesní kvalifikační předpoklady) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozdějším znění je PRŮMSTAV zapsán na Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dle § 125 a následujících zákona o veřejných zakázkách.

PRŮMSTAV obdržel od Národního bezpečnostního úřadu České republiky „Osvědčení podnikatele“. Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení – důvěrné.

PRŮMSTAV rovněž prošel certifikací u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (stupeň utajení „důvěrné“).