GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve Skupině VINCI Construction CS

Vážení,

v souvislosti s osobními údaji, které jsme od Vás získali (s výjimkou osob spadajících do skupiny uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců  Skupiny VINCI Construction CS), a dále v souvislosti s osobními údaji, které nebyly získány přímo od Vás, jako například v případě obchodních smluv uzavřených mezi obchodní korporací, která je členem  Skupiny VINCI Construction CS a obchodní korporací, kde vystupujete jako zástupce či kontaktní osoba obchodní korporace (právnické osoby), anebo v případě osobních údajů, které jsme získali zpravidla nezávisle na naší vůli, např. ze strany orgánů veřejné moci či jiné třetí osoby, nebo v jakýchkoliv jiných případech, ve kterých jsme nezískali osobní údaje přímo od Vás, Vám v souladu s  požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR"), poskytujeme následující informace:

1.a) Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

Správcem Vašich osobních údajů je v rámci Skupiny VINCI Contruction CS ten člen skupiny (obchodní korporace), který jako první získal Vaše osobní údaje, ať již přímo od Vás, nebo zprostředkovaně či prostřednictvím třetí osoby či jiným způsobem. V případě pochybností se má za to, že správcem Vašich osobních údajů je společnost VINCI Contruction CS a.s., IČO: 140 80 672, sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, spisová značka B 27244 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "VINCI Construction CS"). Zástupcem všech případných správců v rámci Skupiny VINCI Construction CS je: společnost VINCI Construction CS a.s. (dále jen "zástupce správce").

1.b) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je podle povahy zpracování: i) splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, a/nebo ii) provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, na Vaši žádost, a/nebo iii) splnění právní povinnosti, která se na správce, či kteréhokoliv jiného člena Skupiny VINCI Construction CS vztahuje, a/nebo iv) splnění výzvy orgánu veřejné moci, a/nebo v) ochrana oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, a/nebo vi) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků a/nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí, a/nebo vii) ochrana osob, majetku a zdraví i prostřednictvím provozování kamerových systémů se záznamem, a/nebo viii)  vyřizování stížností a podnětů, a/nebo ix) vyřizování žádostí o informace, a/nebo x) řešení škodných událostí, a/nebo xi) vedení evidence zákazníků, fakturace, daňové a účetní účely, a/nebo xii) vedení centrální evidence smluv, administrativní účely, správa a vymáhání pohledávek, a/nebo xiii) vedení evidence, návštěvní knihy, a/nebo xiv) kontrola správnosti a prověření ve veřejných registrech, xv) zajištění provozních činností. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je: i) splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a/nebo ii) provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a/nebo iii) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a/nebo iv) oprávněné zájmy správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

1.c) Kategorie dotčených osobních údajů;

Kategorie dotčených osobních údajů zahrnují primárně takové, které jsme získali přímo od Vás. Dále zahrnují kategorie dotčených osobních údajů i takové údaje, které jsme získali nikoliv přímo od Vás, ale např. od orgánů veřejné moci, od Vašeho předchozího zaměstnavatele, od Vaší banky či pojišťovny, od společnosti (obchodní korporace), v níž působíte jako zaměstnanec nebo člen statutárního orgánu, z veřejně dostupných zdrojů, atd. atp. Kategorie dotčených osobních údajů zahrnuje podle povahy získaných osobních údajů zejména: jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu místa podnikání, podpis, pracovní zařazení, email, telefonní číslo, záznamy kamerových systémů, záznamy z výrobních zařízení správce.

1.d) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm.  f) Nařízení:

Zpracování Vašich osobních údajů není samo o sobě založeno výlučně na právním základu spočívajícím na tom, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Takovýto právní základ zpracování je spojen zpravidla i s dalšími právními základy zpracování a vychází z účelů uvedených výše v bodě 1.b). Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany spočívají zejména: i) dobrá pověst správce, ii) administrativní účely v rámci Skupiny VINCI Construction CS, iii) ochrana hospodářských zájmů a majetkových práv správce, iv) zahájení či vedení správního, soudního anebo rozhodčího řízení.

1.e) Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Případným příjemcem Vašich osobních údajů může být kterákoliv osoba, která je členem Skupiny VINCI Construction CS anebo koncernu VINCI.  Dále mohou být příjemcem Vašich osobních údajů i orgány veřejné moci (zejm. státní orgány, např. ministerstva, soudy, exekutoři, notáři, policie, správní úřady apod.), Okresní správy sociálního zabezpečení, Úřady práce, Inspekce práce, Zdravotní pojišťovny, Pojišťovny, dále pak i obchodní partneři anebo zákazníci skupiny VINCI Construction CS či koncernu VINCI. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s českým právem, se za příjemce nepovažují.

1.f) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, nebo v případech předání uvedených v čl. 46 Nařízení nebo čl. 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci Nařízení odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Úmyslem správce není Vaše osobní údaje předat do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Dále Vám poskytujeme i následující informace:

2.a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nejdéle však po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

2.b) Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

Jako subjekt údajů máte zejména tato práva: a) požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům podle čl. 15 Nařízení, a b) právo na opravu spočívající v opravě nepřesných osobních údajů a/nebo na doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 Nařízení, a c) právo na výmaz osobních údajů, které se Vás jako daného subjektu údajů týkají, a to podle čl. 17 Nařízení, a d) právo, aby správce omezil zpracování a to podle čl. 18 Nařízení. Též máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 21 Nařízení. Rovněž máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 20 Nařízení.

Výkon jednotlivých výše uvedených práv můžete uplatnit u společnosti VINCI Construction CS a.s., IČO: 140 80 672, písemně na korespondenční adrese U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, nebo též elektronickou formou na emailové adrese info@vinci-construction.cz.

Veškeré informace obsažené v tomto informačním dokumentu, stejně tak jako veškerá sdělení a veškeré úkony podle čl. 15 až 22 a čl. 34 Nařízení, jakož i výkon jednotlivých práv a povinností, Vám správce poskytuje a činí bezplatně. Jsou-li Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď: a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo b) odmítnout žádosti vyhovět. Správce Vám poskytne na žádost podle čl. 15 až 22 Nařízení informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Též Vás informujeme, že pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Vám podle podmínek čl. 34 Nařízení správce toto porušení bez zbytečného odkladu.

2.c) Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

Zpracování Vašich osobních údajů není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) ani na čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

2.d) Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.

2.e) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;

V případě, že jsme osobní údaje získali přímo od Vás, jsou poskytnuté osobní údaje smluvním anebo též i zákonným požadavkem, který je nutné uvést do příslušné smlouvy, jste-li jejím účastníkem. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů též požadavkem zákonným, zejména pak z hlediska povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů. Neposkytnutí potřebných osobních údajů je neslučitelné se založením příslušného právního vztahu a plněním práv a povinností z něho vyplývajících.

2.f) Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

Zdrojem osobních údajů jste Vy, pokud jsme osobní údaje získali přímo od Vás. V případě, že jsme osobní údaje nezískali přímo od Vás, pocházejí osobní údaje zejména z těchto zdrojů: i) orgány veřejné moci a orgány státní správy, ii) banky, iii) pojišťovny, iv) veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků upravených zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění, v) kamerové anebo jiné systémy provozované za účelem ochrany majetku, života a zdraví, vi) emailová a elektronická komunikace.

2.g) Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Vaše osobní údaje, ani Vy osobně, nejste předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

V Praze dne 1. 7. 2022

Zásady používání souborů cookies

Tyto Zásady cookies se vztahují na všechny občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru (EHP), které jsou návštěvníky našich webových stránek.

1. Úvod

Naše webové stránky, www.vinci-construction.cz (dále jen „web“ nebo „webové stránky“), tedy webové stránky společnosti VINCI Construction CS a.s., IČO: 140 80 672, sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, používají soubory cookies a další související technologie (dále jen „cookies“). Cookies také na náš web vkládají třetí strany, jejichž služby využíváme a spolupracujeme s nimi. V tomto dokumentu Vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou Cookies?

Cookies jsou krátké datové informace, které jsou odeslány spolu se stránkami našeho webu a uloženy internetovým prohlížečem na pevný disk (hard disk) vašeho počítače nebo jiného zařízení. Takové datové informace (cookies) jsou zpravidla zapotřebí, aby web řádně fungoval, pomáhají web zlepšovat a činit jej uživatelsky přístupnějším a přehlednějším. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během další návštěvy webu. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro Vás může být snazší a web bude užitečnější.

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení a ukládá se obvykle v podobě souboru.

4. Co je to webový maják/beacon/měřící pixel?

Webový maják (beacon nebo měřící pixel) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá k jednoduchému sledování provozu na webu a webové analýzy. Za tímto účelem jsou různá data návštěvníka webu používána jako parametry při komunikaci pomocí těchto technologií.

5. Cookies

5.1 Technické nebo funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

5.2 Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik nám umožňují lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

5.3 Marketingové cookies

Tyto cookies nepoužíváme.

6. Cookies používané na našem webu

Přehled cookies – režimy souhlasu

Název cookie

Bez souhlasu

Pouze funkční

Povoleny analytické cookies

_ga Ano

_ga_{ID GA4}

Ano

CMS-{ID webu}-FE

Ano Ano Ano

CMS-{ID webu }-FE-cookies_allow_ac

Ano Ano

CMS-{ID webu }-FE-cookies_allow_mc

Ano Ano

CMS-{ID webu }-FE-cookies_notification

Ano Ano

CMS-{ID webu }-FE-language

Ano Ano Ano

SERVERID

Ano Ano Ano

Přehled cookies – Využití

Název cookie

Typ a funkce

Zdroj

Doba uložení

SERVERID

Funkční cookie - Zajišťuje, aby uživatel během konkrétního návštěvy/sezení používal tentýž server. Cookie nastavuje poskytovatel infrastruktury a jedná se funkční prvek.

Webová stránka

Session

CMS-{ID webu }-FE

Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro danou session na webu

Webová stránka Session

CMS-{ID webu }-FE-language

Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu

Webová stránka 1 den

CMS-{ID webu }-FE-cookies_allow_ac

Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem analytických údajů o jeho pohybu na webu.

Webová stránka 1 rok

CMS-{ID webu }-FE-cookies_allow_mc

Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem údajů pro marketingové účely.

Webová stránka 1 rok

CMS-{ID webu }-FE-cookies_notification

Funkční cookie - Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta

Webová stránka 1 rok
_ga

Analytická cookie - Cookie slouží k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.

Google 2 roky

_ga_{ID GA4}

Analytická cookie - Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá.

Google 1 den

7. Souhlas s využíváním cookies

Při první návštěvě našeho webu se zobrazí vyskakovací okno (pop-up okno) s vysvětlením služeb a technologií, které na našem webu využívají soubory cookies. V tomto okně můžete nastavit řízení předvoleb poskytování souhlasu, a to pro tyto kategorie/druhy cookies: a) funkční cookies, b) analytické cookies. Návštěvník si tak sám určuje, pro které kategorie/druhy cookies souhlas poskytne, případně neposkytne, nebo poskytne pouze pro vybrané cookies (viz kolonka „Povolit vše“ nebo „Povolit povinné“ nebo „Nastavení“). Volbou nastavení vyjadřuje návštěvník svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, případně nesouhlas (zákaz), nebo částečný souhlas s využíváním cookies. Totožné nastavení lze zvolit při druhé a další návštěvě našeho webu prostřednictvím odkazu v patičce webu (Nastavení Cookies), který umožňuje otevření pop-up okna  a opětovné nastavení či přestavení využívání cookies souborů, jak je shora specifikováno. Každý návštěvník a uživatel našeho webu tak má možnost souhlas jednoduše odmítnout či odvolat, aniž by to pro něho představovalo újmu. Využívání souborů cookies nebo jejich zakázání si tak určuje každý návštěvník a uživatel webu samostatně a dle svého svobodného rozhodnutí. Používání cookies můžete také částečně nebo kompletně zakázat pomocí nastavení svého internetového prohlížeče. Při takovémto nastavení však návštěvníky upozorňujeme, že naše webové stránky již nemusí plnohodnotně a správně fungovat.

8. Vaše práva týkající se osobních údajů

V souvislosti s osobními údaji, máte zejména následující práva:

  • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
  • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
  • Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
  • Právo na přenos vašich osobních údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
  • Právo na námitku: proti zpracování vašich osobních údajů můžete uplatnit námitku podle článku 21 GDPR.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Pro případ nespokojenosti se způsobem či rozsahem zpracování či nakládání s Vašimi osobními údaji, nás prosím kontaktujte na kontaktních adresách uvedených ve spodní části těchto Zásad používání cookies. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.

9. Povolení, zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete ať už automaticky nebo ručně mazat cookies. Stejně tak je možné využít volby neumisťování a nepoužívání některých cookies. Další možností je změna nastavení internetového prohlížeče tak, aby se Vám při každém uložení jednotlivého souboru cookies zobrazila o takové skutečnosti zpráva. Rovněž lze při nastavení povolení nebo zakázání používání cookies postupovat způsobem uvedeným v bodě 7 tohoto dokumentu.  Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě Vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí plnohodnotně a správně fungovat, pokud jsou deaktivovány veškeré soubory cookies. Pokud cookies smažete / vypnete ve svém internetovém prohlížeči, budou znovu umístěny a využívány až po Vašem souhlasu.

10. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte na jedné z kontaktních adres uvedené ve spodní části těchto Zásad používání cookies.

V Praze dne 1. 7. 2022